۱۴۰۱-۰۳-۰۲

قیمت گوشت

قیمت روز بازار انواع دام کشتاری در مشهد – مرجع بازار دام 

تاریخ : دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۵۵۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
ماده گاو ۴۲۰۰۰-۲۸۰۰۰ ۸۱۰۰۰
گوسفند    
تلیسه ۴۵۰۰۰ ۹۳۰۰۰

تاریخ : یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۴۸۰۰۰ ۹۳۰۰۰ ۹۰۰۰۰
ماده گاو ۳۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰
گوسفند    
شتر ۹۵۰۰۰  

تاریخ : دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۴۵۰۰۰ ۸۹۰۰۰ ۸۷۰۰۰
ماده گاو ۳۴۰۰۰ ۷۴۰۰۰
گوسفند ۵۳۰۰۰    
شتر ۹۳۰۰۰  

تاریخ : دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۴۸۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۸۸۰۰۰
ماده گاو ۳۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰
گوسفند ۵۵۰۰۰    
شتر ۹۲۰۰۰  

تاریخ : شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۴۵۰۰۰ ۸۸۰۰۰ ۸۵۰۰۰
ماده گاو ۳۵۰۰۰ ۷۴۰۰۰
گوسفند ۵۵۰۰۰    
شتر  

تاریخ : چهار شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۴۷۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۸۸۰۰۰
ماده گاو ۳۶۰۰۰ ۷۵۰۰۰
گوسفند ۶۰۰۰۰    
شتر  

تاریخ : یک شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۴۳۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۸۱۰۰۰
ماده گاو ۲۶۰۰۰-۳۲۰۰۰ ۷۱۰۰۰ ۶۸۰۰۰
گوسفند ۶۲۰۰۰    
شتر ۹۰۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۴۲۰۰۰ ۸۲۰۰۰ ۷۹۰۰۰
ماده گاو ۲۶۰۰۰-۳۱۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۶۷۰۰۰
گوسفند ۵۶۰۰۰    
شتر ۸۵۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۹ بهمن ماه  ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه مدت ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۴۱۰۰۰ ۷۹۰۰۰ ۷۶۰۰۰
ماده گاو ۳۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰ ۶۶۰۰۰
گوسفند ۵۶۰۰۰    
شتر   ۸۵۰۰۰  

تاریخ : شنبه ۴ بهمن ماه  ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۴۳۰۰۰ ۸۳۰۰۰ ۸۰۰۰۰
ماده گاو ۳۱۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۷۰۰۰۰
گوسفند ۵۵۰۰۰    
شتر ۸۵۰۰۰  

تاریخ : سه شنبه ۳۰ دیماه  ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۴۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰ ۷۸۰۰۰
ماده گاو ۳۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰ ۶۸۰۰۰
گوسفند ۵۵۰۰۰    
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۲۰ آذر  ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۷۰۰۰ ۶۹۰۰۰ ۷۱۰۰۰
ماده گاو ۲۷۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۰۰۰۰
گوسفند ۴۴۰۰۰    
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۳۰۰۰ ۶۷۰۰۰ ۶۲۰۰۰
ماده گاو ۲۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۲۰۰۰
گوسفند ۴۴۰۰۰    
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۶۰۰۰-۳۷۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۶۷۰۰۰
ماده گاو ۲۶۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۵۵۰۰۰
گوسفند ۴۵۰۰۰    
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۹۰۰۰-۴۰۰۰۰ ۷۳۰۰۰-۷۴۰۰۰ ۷۱۰۰۰
ماده گاو ۲۸۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۶۱۰۰۰
گوسفند ۴۴۰۰۰    
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۶۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۶۷۰۰۰
ماده گاو ۲۵۰۰۰ ۵۸۰۰۰  
گوسفند ۶۰۰۰۰    
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۴۰۰۰ ۶۹۰۰۰ ۶۶۰۰۰
ماده گاو ۲۷۰۰۰ ۵۷۰۰۰  
گوسفند ۴۳۰۰۰ ۷۶۰۰۰  
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۲۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۵۸۰۰۰
ماده گاو ۲۵۰۰۰ ۵۲۰۰۰  
گوسفند ۳۸۵۰۰ ۷۳۰۰۰  
شتر ۷۵۰۰۰  


تاریخ : پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۲۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۵۸۰۰۰
ماده گاو ۲۵۰۰۰ ۵۲۰۰۰  
گوسفند ۳۹۰۰۰ ۷۳۰۰۰  
شتر ۷۵۰۰۰