۱۴۰۱-۰۷-۰۵

اعضا اتحادیه

نام شرکت تعاونی نام مدیر عامل شماره تماس
۱ اتحادیه تامین نیاز دامداران نیشابوررادمان
۲ شرکت تعاونی گاودارن صنعتی سبزوارفلاحی
۳ شرکت تعاونی مجتمع گاو شیری دامشهر گنابادروحی
۴ شرکت تعاونی دامداران گوشتی و شیری وحدت قوچان کریمی
۵ شرکت تعاونی گلچین جام تربت جاماعظمی
۶ شرکت تعاونی تامین نیاز گاوداران شیری شفق بزدرضایی
۷شرکت تعاونی دامداران بزد تربت جامقهرمان
۸ شرکت تعاونی دامداران دلیران کوهستان – گنابادغفوری
۹ شرکت تعاونی دامداران کوشش بیدخت گنابادمسعودی
۱۰ شرکت تعاونی دامداران صنعتی قدمگاه رضویطاهری فر
۱۱شرکت تعاونی دامداران صنعتی تحت جلگهاقبالی
۱۲شرکت تعاونی دامداران میان جلگه نیشابور سلیمانی
۱۳شرکت تعاونی کشاورزی دامداران صنعتی بهشیران شادیاخ همدانی
۱۴شرکت تعاونی کشاورزی دامداران طاغنکوه شریفی نسب
۱۵شرکت تعاونی مجتمع گاوشیری شفق فریمان زرنگ
۱۶شرکت تعاونی دامداران سنگ بستجاغوری
۱۷شرکت تعاونی تامین نیاز دامداران رشتخوار رمضانی
۱۸شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی گلچین آویان باخرز دهقان
۱۹شرکت تعاونی کشاورزی گلچین مومن آباد صداقت
۲۰شرکت تعاونی کشاورزی دامپروری رویش سبز گناباد موفق
۲۱شرکت تعاونی کشاورزی و تامین نیاز دامداران گلچشمه شیر جامانصاری
۲۲شرکت تعاونی تولیدی گاودران صنعتی دیار ماندگار خوافدلدار
۲۳شرکت تعاونی تولیدی توزیعی گاوداران شیری نوبهار باخرزکاخکی
۲۴شرکت تعاونی روستایی چهارطاقی رباط سفیدملائکه
۲۵شرکت تعاونی گاوداران و دامداران صنعتی جوین وکیلی
۲۶شرکت تعاونی دامداران گوهر دانه سرخس علیزاده