۱۴۰۱-۰۷-۰۵

بهبود مدیریت گله (DHI)

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۳
  • ۵۸۴ بازدید

شرح وظایف مراکز بهبود مدیریت دام کشور
۱ شناسایی و ثبت نام دامداران واجد شرایط دریافت خدمات بهبود مدیریت در منطقه فعالیت؛
۲ برگزاری کلاسهای آموزشی و توجیهی برای دامداران متقاضی
۳ تهیه آمار دام به تفکیک نوع دام و منطقه؛
۴ ورود اطلاعات جمع آوری شده به سامانه دامپروری همگام و سپس سامانه جامع دام مرکز اصلاح نژاد دام کشور
۵ آموزش بر اساس نیازهای آموزشی دامداران منطقه در زمینه های تغذیه ، تولید مثل و اصلاح نژاد ، پیشگیری و بهداشت ،
پرورش و جایگاه ، اقتصلد دامپروری و مدیریت مزرعه
۶ ثبت مشخصات و هویت گذاری دامهای تحت پوشش بر اساس آیین نامه های مرکز اصلاح نژاد دام کشور؛
۷ انجام کلیه فعالیتهای مربوط به رکوردگیری، انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و آزمایش نمونه های شیر بر اساس آیین نامه های
مرکز اصلاح نژاد دام کشور؛
۸ تهیه دادههای تغذیهای مرتبط با بهبود مدیریت دام ) نوع جیره، مقدار مصرف خوراک و …( بر اساس آیین نامه های مرکز
اصلاح نژاد دام کشور؛
۹ انجام کلیه فعالیتهای مربوط به ارزیابی تیپ مرتبط با بهبود مدیریت دام بر اساس آیین نامه های مرکز اصلاح نژاد دام کشور؛
۱۰ انجام عملیات تلقیح مصنوعی در منطقه همسو با سیاستهای بهنژادی مرکز اصلاح نژاد دام کشور؛
۱۱ ارائه خدمات مشاورهای به دامداران بر اساس دادههای جمع آوری شده در طرح بهبود مدیریت دام؛ در زمینه های:
تغذیه؛ – جایگاه دام؛
اصلاح نژاد؛ – تولید مثل
پیشگیری و بهداشت؛ -اقتصاد دامپروری
حذف دام و غیره.
۱۲ پاسخگویی به نیاز دامداران مراجعه کننده به مرکز در زمینه مشاوره و آموزش.
۱۳ اجرای طرحهای به نژادی ابلاغی از طرف امور دام سازمان جهاد کشاورزی استانها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.