۱۴۰۱-۰۷-۰۵

اعضا هیئت مدیره

امین میش مست هراتیعضو هیئت مدیره و مدیر عامل
جواد سلیمانی رئیس هیئت مدیره
علی طاهری فر نایب رئیس
احمد اقبالی عضو هیئت مدیره
محمد رضا صداقت عضو هیئت مدیره