۱۳۹۹-۱۰-۲۸

قیمت گوشت

قیمت روز بازار انواع دام کشتاری در مشهد – مرجع بازار دام ( به صورت هفتگی بروز میگردد )

تاریخ : پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۷۰۰۰ ۶۹۰۰۰ ۷۱۰۰۰
ماده گاو ۲۷۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۰۰۰۰
گوسفند ۴۴۰۰۰    
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۳۰۰۰ ۶۷۰۰۰ ۶۲۰۰۰
ماده گاو ۲۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۲۰۰۰
گوسفند ۴۴۰۰۰    
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۶۰۰۰-۳۷۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۶۷۰۰۰
ماده گاو ۲۶۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۵۵۰۰۰
گوسفند ۴۵۰۰۰    
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۹۰۰۰-۴۰۰۰۰ ۷۳۰۰۰-۷۴۰۰۰ ۷۱۰۰۰
ماده گاو ۲۸۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۶۱۰۰۰
گوسفند ۴۴۰۰۰    
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۶۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۶۷۰۰۰
ماده گاو ۲۵۰۰۰ ۵۸۰۰۰  
گوسفند ۶۰۰۰۰    
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۴۰۰۰ ۶۹۰۰۰ ۶۶۰۰۰
ماده گاو ۲۷۰۰۰ ۵۷۰۰۰  
گوسفند ۴۳۰۰۰ ۷۶۰۰۰  
شتر ۷۶۰۰۰  

تاریخ : پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۲۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۵۸۰۰۰
ماده گاو ۲۵۰۰۰ ۵۲۰۰۰  
گوسفند ۳۸۵۰۰ ۷۳۰۰۰  
شتر ۷۵۰۰۰  


تاریخ : پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

نوع دام زنده( قیمت به تومان ) لاشه ( قیمت به تومان ) لاشه نقدی ( قیمت به تومان )
جوانه ۳۲۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۵۸۰۰۰
ماده گاو ۲۵۰۰۰ ۵۲۰۰۰  
گوسفند ۳۹۰۰۰ ۷۳۰۰۰  
شتر ۷۵۰۰۰