بازدید کمیته کنترل کیفی خوراک دام استان

بازدید کمیته کنترل کیفی خوراک دام استان


گزارش تصویری بازدید جناب مهندس هراتی مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری استان به همراه کمیته کنترل کیفی خوراک دام استان از کارخانجات خوراک دام شهرستان قوچان و نظارت بر نحوه و کیفیت تولید 

یکشنبه 24 شهریور 1398