کتاب بهبود مدیریت گله منتشر شد

کتاب بهبود مدیریت گله منتشر شد


با توجه به اهمیت موضوع بهبود مدیریت گله های گاو شیری و بحث DHI  این اتحادیه به عنوان مجری طرح مذکور اقدام به تالیف و گردآوری مطالب کاربردی و ارزشمندی در این خصوص در قالب کتابچه کرده که در اولین نوبت چاپ تعداد 1500 نسخه در تیر ماه 1398 توسط مدیر فنی اتحادیه سرکار خانم مهندس افسانه اسماعیل زاده تالیف و به انتشار رسید و درهمایش هویت گذاری دامهای استان توسط معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان رونمای و  بین گاوداران استان توزیع شد .