پرسنل اتحادیه


  :مدیر عامل

امین میش مست هراتی 

کارشناس علوم دامی 

دانش آموخته دوره های مدیریت کسب و کار MBA- DBA  

عضو کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی 

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون خراسان رضوی 

عضو بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی 


  : مدیر فنی

افسانه اسماعیل زاده عسلی 

کارشناس ارشد تغذیه دام 

 

                                                                                                                                           

 

 


 

 

: مدیر بازرگانی

محمد صراف

کارشناس ارشد بازرگانی

 

                                                                                                                                           

 

 


  : مدیر مالی

سکینه خیاط 

کارشناس حسابداری